model.governace.jpg

Governance Model

En tjänsteleverans är för oss så mycket mer än att ansvara för att leverera en viss nivå av tillgänglighet och funktion. Vi vill att våra kunder ska känna trygghet i att våra lösningar skapar effektivitet och ger maximal ROI. Vi är övertygade om att affärsnytta skapas genom ett långsiktigt samarbete, kontinuerlig utveckling, proaktivitet och en förståelse genom hela organisationen. addCIT ser Governance Model som en självklar del i alla samarbeten.

 

model.png

 

Hur vi ser på världen

Det är en accelererande trend att verksamhetsfunktioner som telefoni tidigare hanterades avskilt från övriga verksamhetssystem nu innefattar en mängd olika kommunikationskanaler och utvecklats till en affärskritisk funktion. Det skär tvärs genom organisationen och länkas samman i en allt mer komplex IT-miljö.

För att nå största affärsnytta ställer detta högre krav på samverkan mellan olika system än tidigare samt att vi som leverantörer måste ha ett bredare perspektiv och kunskap om våra kunders verksamhet för att kunna erbjuda lösningar i linje med våra kunders kvalitets- och affärsmål.

Affärsnytta och kontinuerlig utveckling

För oss handlar en tjänsteleverans om att över tid (hela livscykeln) leverera och utveckla ett värde i linje med våra kunders dagliga utmaningar, långsiktiga affärsmål och IT-strategier. Vi vill vara en aktiv part och bidra till att utveckla våra kunders verksamheter samt öka affärsvärdet och verksamhetsnyttan av våra lösningar. Detta i en miljö som ställer höga krav i och med snabb teknisk utveckling, hög förändringstakt och kostnadseffektivitet.

Säkerställa leverans över tid

Att säkerställa daglig leverans tillsammans med långsiktig utveckling över tjänstens hela livscykel kräver kontinuitet och struktur. Vårt arbetssätt för att hantera detta har vi definierat i vår Governance Model.

Vår Governance Model är baserad på ITIL (ett ramverk för hantering av IT-tjänster). Vår leveransplattform är uppbyggd av ett flertal processer och rutiner samt stödsystem i syfte att säkerställa vår leverans avseende drift, kommunikation, uppföljning och utveckling.